aprašyti

aprašyti
aprašýti tr.; Sut 1. H161, R, N, Š raštu pavaizduoti, nupasakoti: Aprašýk tą nusidavimą K. Žmogų aprašant, reikia su žmogumi gyventi, juoktis, kentėti P.Cvir. Nu ka teip bjauriai buvo aprašýtas, jug reikėjo gražiai aprašýti Als. Miokardo infarktas pirmą kartą buvo aprašytas XIX amžiaus pabaigoje . Plačiau ir geriau tas kalbos paminklas bus aprašytas, jei jis bus kada antrą kartą išleistas ir pasidarys prieinamas mokslo žmonėms KlbIII242 (J.Balč). Jau toj knygoj visa teip aprãšo Km. O kai visai nėra lietuviško atitikmens, originalo žodis išverčiamas aprašomuoju būdu . Aprašydamas užliecavoja MP65. | refl.: Prieg tam apsirašo toj knygoj dar kiti griekai Ch4Moz(įžanga). 2. siunčiamu laišku papasakoti: Aprašiaũ visas savo bėdas Krs. Turu kada, aprašáu visas naujynas Krš. | refl.: Aple vaikius apsirãšo viena kitai Krš. 3. aplinkui ar ištisai prirašyti: Tos toblyčios buvo apirašytos iš abiejų šalių savo, apirašytos buvo iš vienos ir iš kitos šalies Ch2Moz32,15. 4. pažymėti, pavaizduoti, užfiksuoti: Tas velnias visas išlindo, ir jis visą gražiai aprašė, nupiešė taip, kaip gyvą velnią BsPIV51. 5. Grv, Sdk sudaryti dokumentą, ką paskiriant, paimant: Jis savo turtą aprašė sūnui J.Jabl. Senis Kindys aprašė užkuriui visą savo ūkį ir pats nutarė „ilsėtis“ V.Krėv. Jai dėdė namus aprãšė Ktk. Viena jau aprãšė svetimam sa[vo] pirkią Pls. Lig smerčiai gyven', ale neaprãšai [pirkios] niekam Pst. Namai seniai vaikam aprašýti Klt. Karaliu labai patiko tas jaunikaitis, jis aprašė jam savo dvarą LTR(Smn). | refl. tr., intr.: Buvom pas notarą apsirašyt Smn. Tėvas apsirãšė iš vaikų karšybos Š. Urbonas su velniu ant trisdešimties metų apsirašė LTR(Šlv). Atejus Jogailai į Vilnių, sandarą su anuo padarė ir apsirašė, jog, jei Vytautas mirs bevaikiu, visa Lietuva teksai [i](teks) lenkams S.Dauk. Turėjo lauką an savęs apsirašę Vlkv. Aš už jo neisiu, kol jis visko neapsirašys (kol jam tėvas neužrašys ūkio) Jnšk. 6. Asv sudaryti turto aprašą, sąrašą (areštuojant, iškeldinant, apskaičiuojant kiekį ir pan.): Jam aprãšė namus už skolą J. Aprašė mano paskutinę kumelėlę Jnšk. Jiem už nesumokėtus mokesčius karvę aprašė Ėr. Mum ar aprãšė ant iškėlimo [iš melioruojamų žemių] Grz. Ateis aprašýti pašarų Vdk. 7. SD228 apibrėžti, nustatyti: Apskrienu, aprašau SD223. Dievas apirašo rubežius Kanaan Ch4Moz34(turinys). 8. išmarginti raštais: Seniau drobiniai (marškiniai) buvo aprašyti Klp. 9. refl. apsiskelbti: Daugiau jis apsirašęs visiems: vyskupui ir popiežiui ir visiems ponams ir kunigams, kad jis gražiausią bažnyčią pastatysiąs Sln. \ rašyti; antrašyti; aprašyti; atrašyti; darašyti; įrašyti; išrašyti; paišrašyti; nurašyti; parašyti; papasirašyti; parrašyti; perrašyti; pierašyti; prirašyti; paprirašyti; razsirašyti; surašyti; pasurašyti; užrašyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • aprašyti — aprašýti vksm. Tojè knỹgoje ji̇̀s plačiai̇̃ aprãšo ir Li̇etuvą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • surašyti — tr. K, J; R 1. R37 parengti, parašyti kokį dokumentą, raštą: Tai surašiau pareiškimą (sov.) rš. Pirklys sugrįžo namo, džiaugdamasis lengvai suvystęs Alį Kodžą, o tas ėmė ir surašė skundą J.Balč. Iš naujo surašytas karaliaus prisakymas prš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprašinėti — Š; M 1. iter. dem. aprašyti 1: Neaprašinėsiu čia smulkiau nei savo ankstyvosios jaunystės, nei mokslo metų V.Myk Put. Man rodos, nėra reikalo ilgai aprašinėti, kokie sunkūs, dramatiški ir sudėtingi buvo pokario metai Lietuvos kaime K.Saj. Anas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprašymas — aprãšymas sm. (1); SD227, H161, R65, Sut 1. → aprašyti 1: A. Vienuolis jau iš seno garsėja lietuvių literatūroje kaip įžymus aprašymų bei peizažų meistras K.Kors. Lėkštumas, sausas aprašymas tiek prozoje, tiek ir poezijoje daugelį kūrinių daro… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrašyti — tr. K; SD416, R, Sut 1. B nupasakoti raštu, aprašyti: Anys išrãšė, kokiais buvo apvilkalais, kokiais čebatais Str. Kaipogi aš radau, jog tose knygose daug rods tiesa ir gerai yra išrašyta, bet ir daug yra, kas mūsų krašte po visam nenaudingu,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurašyti — nurašyti; Q2 1. tr. N, K parašyti ir nusiųsti: Gromatą nurašiaũ ten J. Tos pačios šeimininkės patarimu nurašė jie abu laišką jos pusseserei A.Vien. Nurašiaũ gromatą, o jie nepraskaito Lkm. Maž gromatą rašai, taigi linkėjimas reikia nurašyt Mlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užrašyti — tr.; R, Sut 1. K pažymėti (žodžiais, skaitmenimis, ženklais): Ažrašyk, kiek ma[no] metų – dideli ma[no] metai Šlčn. Tai jau ažrašyta? Dbg. Aš darbujau, tik neažurãšė [darbadienių] Btrm. O tu mano pavardėlę gromatėlėj užrašei (d.) Snt. Kitas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • SVG — kalba statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑XML kalbos pagrindu sukurta ↑ženklinimo kalba, skirta dvimatei animacinei arba statinei ↑vektorinei grafikai aprašyti. Turi įvairių priemonių grafiniams objektams, jų komponavimams, transformacijoms …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • SVG kalba — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑XML kalbos pagrindu sukurta ↑ženklinimo kalba, skirta dvimatei animacinei arba statinei ↑vektorinei grafikai aprašyti. Turi įvairių priemonių grafiniams objektams, jų komponavimams, transformacijoms,… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • VRML — virtualiosios realybės modeliavimo kalba statusas T sritis informatika apibrėžtis Standartinis failų formatas trimatei interaktyviajai vektorinei grafikai aprašyti, pritaikytas žiniatinkliui. Tekstinis formatas, kuriuo galima aprašyti trimačių… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”